To English Pages English
 

NEYZEN "DEDE" SÜLEYMAN ERGUNER "Kutb-y Nâyî " :

2 A?ustos 1902 tarihinde Ystanbul'un Sultan Selim semtinde, Abdi Suba?y Mahallesi, Debba?yunus caddesinde dünyaya gelmi?tir.Sultan Selim Câmii müezzini Hafyz Hasan Efendi (v.1913)'nin o?ludur. Annesi Dürriye Hanym (v.1906)'dyr.

Dört ya?ynda annesini, onbir ya?ynda babasyny kaybetti. O tarihte müezzinlik babadan o?ula geçiyordu. Sesinin güzelli?i ile tanynan Süleyman, babasynyn vefaty üzerine, çok küçük ya?ta Sultan Selîm Câmii'nin müezzini oldu. Birinci Dünya Harbi'nin verdi?i bütün imkânsyzlyklara ra?men kendi gayreti ile rü?tiye (ortaokul) ö?renimini tamamlady. Ayryca Kur'ân-y Kerîm dersleri alarak hafyz oldu. Bu arada ayny camide imam olan Hafyz Sadeddin Kaynak ile çaly?my?, zamanyn hocalaryndan feyz alarak hâfyzlyk pâyesine eri?mi?tir.

Cumhuriyetin ilânyndan sonra Tekel (Ynhisarlar) Ydaresi'nde memur olarak göreve ba?lamy?, 1927 yylynda Ystanbul'dan ayrylarak Keskin, Karaman, Kütahya, Çar?amba ve Burdur'da Tekel müdürlükleri yaparak 1943 yylynda tekrar Ystanbul'a dönmü?tür.Tekel Genel Müdürlü?ü Zat Y?leri Müdürlü?ü (Sicil Âmirli?i ) görevinden sonra Cibali Tütün Fabrikasy Sicil Âmiri olmu? ve bu görevi esnâsynda 1 Aralyk 1953 tarihinde, elli bir ya?ynda vefat etmi?tir.

ileri